Języki obce

są nam bliskie!

Zarządzanie przez jakość – szkolenia dla mikro i małych przedsiębiorców”

 

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Projekt dedykowany był mikro i małym przedsiębiorcom z terenu województwa Wielkopolskiego. Obszarem realizacji projektu było województwo wielkopolskie (Leszno, powiat leszczyński, gostyński i krotoszyński).

 

Odbyły się 3 edycje szkoleńKażdy z Uczestników szkolenia skorzystał z 2 rodzajów szkoleń:

1. Szkolenia z zakresu Total Quality Management

2. Szkolenia z zakresu języka angielskiego biznesowego (60x45min) na różnych poziomach zaawansowania z zastosowaniem multimedialnej platformy e-learningowej.

 

Szkolenia były realizowane w średnio 10 osobowych grupach. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatny komplet materiałów do każdego ze szkoleń oraz poczęstunek. W procesie nauczania języka wykorzystywana była platforma e-learningowa. Uczestnicy szkolenia, którzy nie posiadali dostępu do internetu, mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk komputerowych w miejscach realizacji szkoleń. Warunkiem ukończenia udziału w projekcie była 80% frekwencja na zajęciach. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik szkolenia uzyskał certyfikat uwzględniający uzyskaną ocenę końcową.

 

Projekt był realizowany z pomocą publiczną – zakładał wniesienie wkładu własnego przedsiębiorcy w wysokości 453,31 PLN brutto, stanowiących 20% kosztów szkolenia, za każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia. Pozostałe koszty szkolenia były sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Preferowani byli przedsiębiorcy, którzy:

  • dotychczas nie korzystali ze szkoleń EFS;
  • przedsiębiorcy z terenów wiejskich;
  • przedsiębiorcy zgłaszający pracowników powyżej 45 roku życia.

 

W projekcie uczestniczyło 120 osób. Projekt zakończył się uzyskaniem 100 % zakładanych wskaźników.

 

Termin realizacji: 31.03.2011-31.08.2012.